rtlsdr spectrogram - 2014-08-12_19-04_900-1800_25k_lna_1ghzhighpass